Gmina Korycin

Opis projektu

Panele fotowoltaiczne dla Gminy Korycin

Firma JSB Construction zrealizowała budowę systemu instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych w Gminie Korycin o mocy 2, 3 i 5 kW.

W ramach opisywanej realizacji do gospodarstw domowych/budynków mieszkalnych dostarczono i zainstalowano 47 szt. paneli fotowoltaicznych o mocach: 2kW – 5 kW.

Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1.Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii; Priorytet inwestycyjny 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

 

shape