Gmina Choceń

Opis projektu

„OZE w Gminie Choceń – mikroinstalacje”

W ramach projektu firma JSB CONSTRUCTION wykonała zadanie polegające na dostawie oraz montażu 30 kompletów instalacji fotowoltaicznych na potrzeby mieszkańców na budynkach mieszkalnych, gospodarczych oraz na gruncie w Gminie Choceń, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń.

Całkowita moc wszystkich instalacji fotowoltaicznych wyniosła 194,52 kW w zakresach od 3,00 kW do 9,90 kW.

Inwestycja współfinansowana ze środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

shape